De Slikken van Bommenede staan bekend als de vogelkraamkamer van de Grevelingen. In dit buitendijkse gebied broeden vogels waarvan er veel bedreigd of zeldzaam zijn. Van ransuil tot kiekendief en van nachtegaal tot Noordse stern. Het zoute water heeft ook in dit gebied zijn invloed laten gelden en hieraan heeft de Slikken van Bommenede haar vogelrijkdom te danken. Dichtbij de dijk is het natuurgebied redelijk begroeid. Er staan onder andere duindoorns, wilgen en andere struiken. In het voorjaar zie en hoor je de roodborst en de koekoek. Omdat de Grevelingen zout is zijn de slikken ook hier begroeid met zeekraal en schorrenkruid. Op de hoge plekken staat parnassia en moeraswespenorchis.